1. Hem
 2. Publikt moln
 3. Kubernetes
 4. Kubernetes-kluster på OpenStack med RKE

Kubernetes-kluster på OpenStack med RKE

RKE är en CNCF-certifierad Kubernetes-distribution som körs helt i Docker-containrar. RKE löser problemet med installationskomplexiteten, ett vanligt problem i Kubernetes-communityn. Så länge du kan köra en version av Docker som stödjs kan du distribuera och köra Kubernetes med RKE. RKE stödjer hantering på olika molnleverantörer med hjälp av leverantörsplugins. OpenStack-pluginet används för att interagera med de många resurser som stödjs av OpenStack och distribuera Kubernetes på OpenStack-instanser. pluginet måste konfigureras med rätt referenser innan det kan användas.

Installera RKE

Den senaste versionen av RKE kan installeras lokalt genom att följa den officiella installationsguiden.

Nodförberedelse

Skapa de virtuella maskiner som krävs för att användas som noder för installation av Kubernetes. Det är en förutsättning att Docker är installerad på alla virtuella maskiner. För en fullständig lista över förutsättningar och nodförberedelser, följ stegen i den officiella kravguiden.
I det här exemplet skapas två virtuella maskiner där rancher-node-1 kommer att används som kontroll & etcd-värd och rancher-node-2 kommer att användas som worker-värd.

Kör sedan följande kommandon för att installera docker på båda instanserna

$ curl https://releases.rancher.com/install-docker/20.10.sh > install.sh 
$ sh install.sh 
$ sudo usermod -aG docker $USER

Nu kan du antingen avsluta sessionen och återansluta för att sedan verifiera att du kan köra kommandot docker ps

Konfigurera OpenStack-plugin

 1. Skapa en katalog demo och en tom fil cluster.yml i den katalogen.
 2. Kör kommandot rke config -name cluster.yml och följ stegen. I steget ”Override hostname of host” fyll i namnen på instanserna du skapade.
 3. Öppna och redigera cluster.yml. Gå till sektionen cloud_provider och fyll i uppgifterna. Här finns alla konfigurationsparametrar.
# Configure the OpenStack Provider
 cloud_provider:
  name: "openstack"
  openstackCloudProvider:
   global:
    username: 'demo-user'
    password: 'demopass'
    auth-url: https://auth.binero.cloud:5000/v3
    tenant-name: 'demo-project'
    domain-name: 'Default'
region: 'europe-se-1'
   load_balancer:
    use-octavia: true
    subnet-id: demo-subnet-id
    # Floating network: europe-se-1-1a-net0
    floating-network-id: 35164b56-13a1-4b06-b0e7-94c9a67fef7e
   block_storage:
    ignore-volume-az: false
   route:
    router-id: demo-router-id
 1. När du är klar kör du kommandot rke up. Efter avslutad installation kommer Kubernetes-klustret att installeras.
 2. Två nya filer kommer att ligga i katalogen demo efter att vi kört rke up cluster.rkestate och kube_config_cluster.yml.
 3. Använd filen kube_config_cluster.yml med kubectl för att kontrollera klusterhälsan och utföra åtgärder.

Exempeldata:

Skapa ett Persistent Volume Claim med Cinder Service

 1. Exportera kube_config_cluster.yml till en miljövariabel KUBECONFIG.
  export KUBECONFIG=kube_config_cluster.yml
 2. Skapa en StorageClass YAML-fil storageclass.yaml baserad på en SSD volym i tillgänglighetszonen europe-se-1a.
kind: StorageClass
 apiVersion: storage.k8s.io/v1
 metadata:
  name: ssd-demo
  annotations:
   storageclass.beta.kubernetes.io/is-default-class: "true"
 provisioner: kubernetes.io/cinder
 parameters:
  type: ssd
  availability: europe-se-1a
 1. Kör kommandot kubectl create -f storageclass.yaml
 2. Skapa en PersistentVolumeClaim YAML-fil pvc.yaml som använder storage-class ssd-demo.
kind: PersistentVolumeClaim
 apiVersion: v1
 metadata:
  name: cinder-claim
  annotations:
   volume.beta.kubernetes.io/storage-class: "ssd-demo"
 spec:
  accessModes:
   - ReadWriteOnce
  resources:
   requests:
    storage: 1Gi
 1. Kör kommandot kubectl create -f pvc.yaml
 2. Du kan få information om din PersistentVolumeClaim genom att köra kubectl get pvc

Under volymer i portalen kan du nu se att det skapats en volym

Senast uppdaterad 2022-06-15

Relaterade artiklar

Behöver du hjälp?
Hittar du inte vad du söker? Ingen fara - kontakta oss så hjälper vi dig!
Kontakta support